GIOVANI ARDIANSYAH, S.Kom.

Pranata Komputer Ahli Pertama